FORMULAR NA VRATENIE

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KUPNEJ ZMLUVY

podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spotrebiteľ

Meno a priezvisko*:

Ulica a číslo*:

Mesto*:

PSČ*:

E-mail:

Telefón*:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy na tento tovar (názov produktu):

Žiadam o vrátenie*: plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov)

Dátum objednania*: ...................................... Číslo objednávky*: ......................................

1 V prípade, že predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy je len určitá časť z tovarov, uveďte len názov produktu, ktorý vraciate predávajúcemu.