REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Ježkove oči, s.r.o., so sídlom Farská 169/13, 07101, Michalovce, IČO: 53677081

Meno a priezvisko kupujúceho*:

Adresa*:

Telefónne číslo*:

E-Mail*:

Číslo faktúry*:
Názov tovaru:

Dátum zakúpenia:

Popis závady:

V .................................... dňa ....................................

Reklamovaný tovar nám zašlite poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Ježkove oči s.r.o, Farská 13, 071 01 Michalovce

Vyjadrenie predávajúceho:

Dátum prijatia: .................................... Dátum vybavenia: ....................................

Reklamácia: □ Bola uznaná □ Nebola uznaná

Spôsob vybavenia reklamácie: □ výmena za nový kus □ Oprava □ Iné

Podpis predávajúceho: ....................................